Czarna Owca. Skazani na ochronę przyrody

Beneficjenci

Kim są beneficjenci?

Beneficjentami projektu "Czarna Owca. Skazani na ochronę przyrody" są: skazani, pracownicy Zakładu Karnego w Wołowie oraz rolnicy.

Skazani

Skazani, będą rekrutowani przede wszystkim wśród więźniów odbywających kary w Zakładzie Karnym w Wołowie. Spośród osadzonych, obecnie przebywających w więzieniu (ok. 1400 osób) najwięcej opuści ZK Wołów w latach 2006 - 2007. Wielu z nich może otrzymać prawo do warunkowego zwolnienia. Blisko 95% z osadzonych posiada kategorie zdrowia umożliwiające im odbycie kursów i podejmowanie pracy. Tylko 6,6 % skazanych ma problemy z narkomanią i alkoholizmem, natomiast 75% więźniów obarczona jest nikotynizmem. Powyższa statystyka pokazuje, że możliwy jest pełny nabór skazanych do projektu, uwzględniając koniec kary i możliwości otrzymania warunkowego zwolnienia.
Zważywszy na specyfikę beneficjentów – skazanych, rekrutację do projektu będzie przeprowadzała usankcjonowana prawnie Komisja Penitencjarna składająca się z 5 przedstawicieli Zakładu Karnego (dyrektor lub zastępca Zakładu Karnego, kierownik działu penitencjarnego, kierownik działu ochrony, kierownik działu ewidencji, psycholog lub lekarz, mający dostęp do tajemnicy służbowej). Pracami Komisji będzie kierował przewodniczący, a jej prace będą protokołowane przez sekretarza. Rekrutacja będzie odbywała się na terenie ZK w Wołowie. Ze względu na przybywanie do ZK nowych więźniów, którzy potencjalnie mogą stać się beneficjentami projektu Komisja Rekrutacyjna będzie pracowała co najmniej raz w tygodniu. Prace jej będą zharmonizowane z kalendarzem szkoleń.

Przewiduje się rekrutację z innych więzień skazanych z określonymi umiejętnościami i kwalifikacjami umożliwiającymi im pełnienie funkcji brygadzistów/pomocników wychowawców. Proces rekrutacji beneficjentów spoza ZK Wołów będzie prowadził Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej we Wrocławiu.

W pierwszym miesiącu realizacji Działania 2 zostaną opracowane kryteria doboru beneficjentów. W tym celu zostaną opracowane specjalne kwestionariusze, w których znajdą się m.in. następujące informacje:

  • Okres odbywania kary
  • Posiadane kwalifikacje i umiejętności
  • Staż pracy
  • Posiadanie nawyku pracy
  • Predyspozycje do wykonywania określonego zawodu
  • Stan zdrowia predysponujący do wykonywania określonego zawodu
  • Dotychczasowa postawa wobec możliwości nauki i pracy oferowanej w więzieniu
  • Sytuacja rodzinna

Przewidywana liczba beneficjentów z grupy skazanych wynosi 310 osób.

Funkcjonariusze Służby Więziennej

W Zakładzie Karnym w Wołowie zatrudnione są 343 osoby, w tym 317 funkcjonariuszy, 14 pracowników cywilnych oraz 22 pracowników w niepełnym wymiarze czasu pracy. Pomimo, że ZK Wołów jest ciężkim więzieniem dla mężczyzn na koniec 2004 roku wśród pracowników było zatrudnionych aż 16 kobiet.


Ponad 40% pracowników zakładu jest w grupie wiekowej 30-39 lat, 35% w grupie 40-49 lat, 19% w 20-29 lat a tylko 5% w grupie 50-59 lat.
W większości są to doświadczeni pracownicy pozostający w służbie od co najmniej 10 lat (ok. 61%), natomiast 39% funkcjonariuszy Służby Więziennej to ludzie młodzi od rozpoczynających służbę do 9 lat stażu. Aż 65% funkcjonariuszy posiada wykształcenie średnie, a 28% wyższe, 7% policealne a poniżej procenta to osoby z wykształceniem zasadniczym lub podstawowym. Na przestrzeni lat widoczne jest systematyczne obniżanie się wieku i stażu kadry oraz stały wzrost liczby funkcjonariuszy z wyższym wykształceniem. Przewidywana liczba beneficjentów z tej grupy wynosi 50 osób.

Rolnicy

Rolnicy w Dolinie Baryczy dzielą się na trzy niemal równe grupy wiekowe: poniżej 40 lat, 40-55 lat i powyżej 55 lat. Istnieje tu wyższy (od średniej krajowej) poziom zatrudnienia ludzi w wieku powyżej 55 lat, co oznacza wchodzenie w wiek poprodukcyjny w najbliższej przyszłości wielu rolników oraz niepewny los ich gospodarstw. Zaznacza się tu znaczne rozdrobnienie gospodarstw indywidualnych, które jest korzystne z punktu widzenia zachowania walorów przyrodniczych, dlatego szansą rozwoju tutejszych gospodarstw wiejskich są programy rolno-środowiskowe. Przewidywana liczba beneficjentów – rolników wynosi 80.