Czarna Owca. Skazani na ochronę przyrody

Cele

Cel 1: Zdobycie nowych umiejętności i nowych kwalifikacji przez skazanych w trakcie odbywania kary w Zakładzie Karnym w Wołowie.
 • 310 beneficjentów – skazanych zdobędzie kwalifikacje zawodowe, poświadczone dyplomem, certyfikatem lub listem referencyjnym, w trakcie odbywania szkoleń/praktyk zawodowych w ramach 4 bloków szkoleniowych: rolno-środowiskowy, budowlany i obróbki metali, przetwórstwa spożywczego i rękodzielnictwa.
 • Zostanie opracowany kompleksowy, wieloaspektowy system szkoleń dla skazanych
 • Powstanie podręcznik metodyczny dotyczący szkolenia więźniów w zakresie przedsiębiorczości
 • Powstanie Centrum Doradztwa Prawno -Finansowego
 • Zostanie opracowany system przywracania skazanych do pracy
 • Powstanie baza danych o beneficjentach zawierająca informacje począwszy od wyniku rekrutacji, uczestnictwie w szkoleniach i kursach zawodowych, odbytych praktykach, opinii wychowawców, uzyskanych certyfikatach, listach referencyjnych po wynik ankiety monitorującej sytuację skazanego na otwartym rynku pracy.
 • Powstanie model wprowadzania w podmiotach gospodarczych nowych produkcji i działalności w oparciu o wykwalifikowanych w ramach projektu skazanych
 • Powstanie raport z monitoringu byłych skazanych na otwartym rynku pracy
 • 70 funkcjonariuszy SW zostanie przeszkolonych w ramach kursów: pedagogicznego oraz „rynku pracy”, które przyczynią się do podniesienia ich kwalifikacji i wzrostu motywacji do uczestniczenia w projekcie a tym samym umożliwią ich zaangażowanie do zadań szkoleniowych skazanych
Cel 2: Wzrost akceptacji społecznej dla metod resocjalizacyjnych opartych na pracy
 • Nastąpi zmiana nastawienia społeczności lokalnej wobec skazanych wskutek działań informacyjnych mających na celu prezentację prac użytecznych społecznie poprzez organizację festynów oraz wystaw fotograficznych prezentujących prace skazanych
 • Zostanie wypracowany i wdrożony model angażowania wolontariuszy na rzecz rozwijania działań prospołecznych skazanych
 • Będzie wdrożony model współpracy organizacji pozarządowej, ZK i rolników w zakresie realizacji wspólnych celów
 • Zostanie opracowana i przeprowadzona kampania medialna przy zaangażowaniu lokalnej i ogólnopolskiej prasy, rozgłośni radiowych i TV
Cel 3: Wzrost motywacji do podjęcia pracy i akceptacja ze strony rodziny
 • Zostaną wypracowane sposoby podniesienia efektywności pracy przez skazanych w trakcie odbywania kary
 • Powstanie system dodatków stażowych dla skazanych
 • Rodziny skazanych będą uczestniczyły w m.in. w festynach podczas których będą prezentowane użyteczne społecznie prace skazanych
Cel 4: Uczestnictwo zakladów karnych w tworzeniu lokalnego rynku pracy
 • W zakładzie karnym powstanie centrum przetwórcze dla lokalnych rolników, gdzie obie grupy skazany-przetwórca i rolnik-producent dotychczas wyraźnie dyskryminowane na rynku pracy będą ze sobą współpracowały.
 • Zostanie utworzone Rolnicze Centrum Edukacyjnego (RCE), będące punktem stałego doradztwa dla rolników
 • 40 rolników zostanie przeszkolonych w zakresie wdrażania programów rolnośrodowiskowych i prowadzenia produkcji rolnej z poszanowaniem bioróżnorodności
 • Powstanie podręcznik „Rolnicy dla przyrody”
 • Powstanie i zostanie przetestowany model tworzenia lokalnego rynku zintegrowanego wokół potrzeb zakładu karnego