Czarna Owca. Skazani na ochronę przyrody

Spotkanie robocze Partnerstwa Ponadnarodowego W.I.S.E, Lizbona, 19-21 październik 2005

W dniach 19-21 października, w Lisbonie miało miejsce spotkanie partnerstwa ponadnarodowego W.I.S.E – Work Inclusion for Socially Excluded, w skład którego
wchodzą następujące partnerstwa krajowe:

  • „Czarna Owca – Skazani na ochronę przyrody” (Polska)
  • „Oportunidades” (Portugalia - gospodarz spotkania)
  • „SALIS” (Włochy)
  • „CapEqual” (Polska)

Spotkanie rozpoczęła prezentacja celów i założeń poszczególnych Partnerstw krajowych. Całość spotkania koncentrowała się głównie wokół pracy dwóch Grup Roboczych, których celem jest przygotowanie skazanych do rozpoczęcia działalności gospodarczej oraz tworzenie lokalnej sieci domów socjalnych oraz Grupy Liderów. W ramach Grup Roboczych ustalono harmonogram prac oraz podział obowiązków w wypracowaniu produktów końcowych, którymi będą odpowiednio: podręcznik metodyczny dotyczący działalności gospodarczej i systemu szkoleń dla skazanych i byłych skazanych, oraz uniwersalny model sieci domów socjalnych oraz systemu usług dla osób wykluczonych społecznie.
W trakcie spotkań Grupy Liderów został opracowany harmonogram kolejnych spotkań oraz system komunikacji w partnerstwie. Omówiono także procesy ewaluacji i upowszechniania rezultatów projektu, w tym utworzenia strony internetowej i logo. Znaczącą część spotkania poświęcono kwestiom rozliczeń w ramach Partnerstwa Ponadnarodowego i roli sekretariatu.
Spotkanie zakończyło się prezentacją wypracowanych ustaleń w Grupach Roboczych oraz w Grupie Liderów.
Kolejne spotkanie Partnerstwa Ponadnarodowego W.I.S.E odbędzie się na początku maja 2006 roku w Polsce, gdzie gospodarzem będzie projekt „Czarna Owca – Skazani na ochronę przyrody”.