Czarna Owca. Skazani na ochronę przyrody

Konferencja „Rynek pracy dla skazanych i osób opuszczających zakłady karne”

Dnia 14 marca 2007 roku we Wrocławiu odbyła się konferencja „Rynek pracy dla skazanych i osób opuszczających zakłady karne” zorganizowana przez Partnerstwo „Czarna owca. Skazani na ochronę przyrody”. Celem konferencji było zaprezentowanie potencjału zawodowego osób, które w czasie odbywania kary pozbawienia wolności przechodzą szkolenia zawodowe i przygotowują się do (re)integracji na otwartym rynku pracy a także zaprezentowanie oczekiwań potencjalnych pracodawców w odniesieniu do tej grupy pracowników. Konferencja adresowana była do przedsiębiorców, instytucji publicznych i samorządowych, organizacji zajmujących się osobami wykluczonymi społecznie, zakładów karnych. Udział w konferencji wzięło ponad 100 osób reprezentujących dolnośląskie przedsiębiorstwa, powiatowe urzędy pracy, zakłady karne, areszty śledcze, okręgowe inspektoraty służby więziennej, stowarzyszenia i fundacje. The New Spy Software to secretly Monitor phone http://cellpho­netrackapp.net/spy-app-features/ Spy on SMS Messages from iOS Devices
Przybyłych na konferencję gości powitała w imieniu organizatorów pani Alina Szklaruk z Przedstawici­elstwa Narodów Zjednoczonych do Spraw Rozwoju UNDP Polska, kierownik projektu „Czarna owca. Skazani na ochronę przyrody”, która zaprezentowała założenia tego projektu i wprowadziła w temat rozpoczynającej się konferencji.
W kolejnej prezentacji pani Dorota Bortnowska, Naczelnik Wydziału Equal Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, przedstawiła możliwości finansowania projektów przygotowujących skazanych do podjęcia zatrudnienia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013. Zagadnieniom związanym z zatrudnianiem skazanych, ich przygotowaniem zawodowym, rodzajami wykonywanych zawodów i możliwościami podnoszenia kwalifikacji w trakcie odbywania kary poświęcone były kolejne wystąpienia, które przygotowali pan Ryszard Godyla, Dyrektor Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej we Wrocławiu oraz pan Marek Gajos, Dyrektor Zakładu Karnego w Wołowie. Podczas omawiania kwestii miejsca osadzonych i osób opuszczających zakłady karne na rynku pracy, zaprezentowano dotychczasowe efekty projektu „Czarna owca. Skazani na ochronę przyrody”. Uczestnicy konferencji dowiedzieli się, że około 300 osadzonych z Zakładu Karnego w Wołowie miało możliwość uczestniczenia w szkoleniach zawodowych z zakresu budownictwa i obróbki metali, przetwórstwa spożywczego, rolnictwa i rękodzielnictwa, trwających łącznie ponad 210 000 godzin. Zainteresowanie wzbudziła kwestia łączenia szkoleń zawodowych z resocjalizacją przez pracę na rzecz ochrony przyrody, widoczna zwłaszcza podczas kursów rolniczych, przygotowujących skazanych do zawodów takich jak m.in. hodowca owiec, pszczelarz, szkółkarz, hodowca ryb.Kolejny blok prezentacji poświęcony był oczekiwaniom pracodawców – przedsiębiorców oraz jednostek samorządu terytorialnego wobec przygotowania zawodowego osadzonych a także kwestiom przełamywania stereotypów w zatrudnianiu skazanych. Wystąpił pan prof. dr hab. Leszek Bogunia, Kierownik Katedry Prawa Karnego Wykonawczego Uniwersytetu Wrocławskiego oraz pan dr Tomasz Kalisz z Katedry Prawa Karnego Wykonawczego Uniwersytetu Wrocławskiego. Swoimi doświadczeniami z zatrudniania skazanych podzielił się pan Stanisław Czarniak, Dyrektor Przedsiębiorstwa Wielobranżowego BUD-TRANS, który od kilku lat z powodzeniem zatrudnia w swojej firmie osoby odbywające karę pozbawienia wolności oraz byłych skazanych.
Ciekawym punktem programu były prezentacje innych projektów, realizowanych ze środków EFS w ramach Inicjatywy Wspólnotowej Equal, których adresatami są osadzeni. Założenia i realizację projektu „Nowa droga dla byłych więźniów” przedstawił pan Hubert Mrozowski z Centralnego Zarządu Służby Więziennej oraz pani Renata Niziołek koordynator tego projektu w Zakładzie Karnym Kraków – Nowa Huta. O projekcie „Powrót do wolności” opowiedział pan Krzysztof Pawłowski z Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Prawnej. Ciekawy projekt, którego beneficjentami są skazani uzależnieni od alkoholu, realizowany ze środków EFS w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, przedstawił pan Andrzej Knapik z Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Krakowie. Po zakończeniu każdego wystąpienia z sali padały pytania do prelegentów a w części końcowej konferencji wywiązała się dyskusja o przyszłości działań związanych z doskonaleniem zawodowym skazanych oraz realnych możliwościach zatrudniania skazanych i szansach na zatrudnienie dla osób opuszczających zakłady karne. Temat konferencji wzbudził zainteresowanie mediów. W trakcie jej trwania dziennikarze radia i telewizji przeprowadzali wywiady z zaproszonymi na konferencję gośćmi. Na koniec każdy z uczestników konferencji otrzymał prezent w postaci płóciennej torby z logo projektu „Czarna owca. Skazani na ochronę przyrody” oraz skórzanej piłki do nogi lub siatkówki. Zarówno torby jak i piłki zostały uszyte przez skazanych Zakładu Karnego w Wołowie.

wystąpienia prezentowane na konferencji: