Czarna Owca. Skazani na ochronę przyrody

Jak zmienić skazanego w pracownika? Relacja z konferencji „Integracja społeczno – zawodowa skazanych”.

26 i 27 lutego w Warszawie odbyła się konferencja współorganizowana przez Partnerstwa na Rzecz Rozwoju „Czarna Owca. Skazani na Ochronę Przyrody ” oraz „Wyjść na prostą”. Głównym celem konferencji była prezentacja dobrych praktyk wypracowanych w projektach więziennych w Polsce, które są finansowane ze środków Inicjatywy Wspólnotowej Equal.

Przywitania gości dokonały Panie Anna Darska, Szefowa Przedstawicielstwa UNDP w Polsce oraz Pani Teresa Bogacka, Prezes Zarządu Fundacji „OIC Poland”. Jako pierwszy, omówienia możliwości finansowania rezultatów wypracowanych w ramach IW EQUAL dokonał Pan Lech Witecki, Prezes Zarządu Fundacji „Fundusz Współpracy”.

Natomiast Tomasz Orczyk, Naczelnik Wydziału EQUAL z Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym Ministerstwa Rozwoju Regionalnego przedstawił doświadczenia z realizacji projektów i wypracowane w nich sposoby włączania osób wykluczonych do społeczeństwa.

Mowa była także o funduszach postpenitencjarnych jako o instrumentach w readaptacji społecznej skazanych. O tym, jak również o działaniach Ministerstwa Sprawiedliwości i Rady Głównej d/s Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym opowiadała Marzena Kruk, Naczelnik Wydziału z Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji z Ministerstwa Sprawiedliwości.

Także Służba Więzienna będzie nadal korzystać ze wsparcia finansowego z Unii Europejskiej w pracy na rzecz skazanych. O sposobach wykorzystania środków z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2007 – 2013 w działaniach readaptacyjno – społecznych opowiadał gen. dr Jacek Pomiankiewicz, Dyrektor Generalny Służby Więziennej.

W drugiej części konferencji zaprezentowano dokonania następujących projektów na rzecz skazanych: „Czarna Owca. Skazani na Ochronę Przyrody”, o której opowiadała koordynatorka projektu, Alina Szklaruk; „Wyjść na prostą” przedstawione przez pełniącego nadzór merytoryczny nad projektem Romana Kaszyckiego; „Koalicja powrót do wolności” zaprezentowane przez koordynatora projektu Krzysztofa Pawłowskiego oraz „Nowa droga na rzecz byłych więźniów”, której dokonania przedstawił koordynator projektu por. Marek Nicgorski.

Drugi dzień konferencji rozpoczął panel dyskusyjny prezentujący historię, stan obecny oraz perspektywy resocjalizacji poprzez pracę, podczas którego wypowiadali się: dr Marta Wołowicz z Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Prawnej, płk Marek Gajos – Dyrektor Zakładu Karnego w Wołowie oraz senator Leon Kieres.

Jako jeden z ostatnich wątków konferencji zadano pytanie: „Czy dorady zawodowi są potrzebni w więzieniach”? Odpowiedzi szukali Anna Dyś – Zastępca Kuratora Sądu Okręgowego w Lublinie, Katarzyna Kępa – Dyrektor Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie i mjr Artur Nowosad – specjalista ds. penitencjarnych Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie – wskazując na skuteczność tego rozwiązania i konieczność powszechnego wprowadzania w zakładach karnych.

Jak można wypracowane w projektach rezultaty upowszechniać? Prezentacji potencjalnych możliwości dokonała dr Monika Płatek z Zakładu Kryminologii Wydziału Prawa i Administracji Instytutu Prawa Karnego Uniwersytetu Warszawskiego.