Czarna Owca. Skazani na ochronę przyrody

Partnerzy

Partnerzy krajowi


UNDP

Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju - UNDP Polska
ul. Langiewicza 31
02-071 Warszawa
www.undp.org.pl
tel. 0 22 576 81 78 faks 0 22 825 49 58

Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju w Rzeczpospolitej Polskiej – UNDP tworzy w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych globalną sieć na rzecz rozwoju, promując zmiany na lepsze i umożliwiając krajom wymianę doświadczeń, wiedzy i zasobów, które mają pomóc mieszkańcom globu w tworzeniu lepszego świata.
UNDP w Polsce zostało otwarte 1 sierpnia 1990 r. w Warszawie. Na jego czele stoi Stały Przedstawiciel UNDP (UNDP Resident Representative w Polsce).
UNDP wspiera rozwój gospodarczo-ekonomiczny i społeczny Polski. Rząd Polski i UNDP aktualnie realizują program współpracy na lata 2004-2005. Głównym zadaniem programu jest wspieranie procesu integracji Polski z Unia Europejską Przedstawicielstwo Programu Narodów Zjednoczonych do Spraw Rozwoju w Rzeczpospolitej Polskiej - UNDP
. Szczególną uwagę zwraca się na rozwój struktur instytucjonalnych i administracji publicznej, administracji regionalnej i lokalnej oraz rozwój społeczny.


Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody 'pro Natura'

Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody "pro Natura" - PTPP
ul. Podwale 75/211
50-449 Wrocław
www.eko.org.pl/pronatura
tel./faks 0 71 343 09 58

PTPP "pro Natura" realizuje od lat duże ogólnokrajowe projekty z zakresu ochrony przyrody, które ukierunkowane są na otwarte tereny rolnicze. Towarzystwo realizuje pilotażowy projekt wypracowujący metody współpracy pomiędzy przyrodnikami i służbami więziennymi oraz skazanymi w celu ochrony wartości przyrodniczych okolic ZK Wołów. Doświadczenie to pozwoliło na przetestowanie możliwości współpracy PTPP "pro Natura" i ZK Wołów. W trakcie Działania 1 rozwinięto współpracę Towarzystwa ze wszystkimi partnerami projektu.


Zakład Karny w Wołowie

Zakład Karny w Wołowie
ul. Więzienna 6, 56-100 Wołów
www.zipen.com.pl
Tel. 0 71 389 25 25 w.255

Zakład Karny jest jednym z większych w kraju i od wielu lat realizuje oprócz zadań penitencjarnych także zadania prospołeczne. Skazani ZK Wołów pracują na rzecz szpitala, parafii i szkół. Wspólnie z PTPP "pro Natura" ZK realizuje program resocjalizacji poprzez czynną ochronę przyrody. Dodatkowo ZK współpracuje blisko ze Stowarzyszeniem IS Razem od lat realizując zadania związane pomocą dla społeczności lokalnej

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej we Wrocławiu
Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej we Wrocławiu
ul. Kleczkowska 25
50-211 Wrocław
tel. 0 71 327 26 00

OISW obecnie podlega 15 jednostek organizacyjnych Służby Więziennej (14 aresztów śledczych i zakładów karnych oraz jeden Ośrodek Doskonalenia Kadr Służby Więziennej ). Wszystkie jednostki podległe inspektoratowi znajdują się na terenie woj.: dolnośląskiego. W jednostkach okręgu obecnie przebywa 7878 osadzonych (skazanych, tymczasowo aresztowanych i ukaranych) co stanowi 10% ogółu osadzonych w jednostkach penitencjarnych w Polsce. Są to osoby młodociane bądź pierwszy raz karane, jak również recydywiści. Szczególną uwagę przywiązuje się do organizacji zatrudnienia osadzonych, które obecnie wynosi 1528 osób. Wskaźnik zatrudnienia wynosi 22,7 %. OISW we Wrocławiu oraz wszystkie jednostki organizacyjne mu podległe zatrudniają 2117 funkcjonariuszy i 163 pracowników cywilnych.

Inicjatywa Samorządowa 'Razem'
Inicjatywa Samorządowa "Razem"
ul. Kościuszki 17
56-100 Wołów
tel. 0 71 389 57 97

Stowarzyszenie IS Razem skupia się na następujących zadaniach: wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego społeczności lokalnej; wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym; inspirowanie i wspieranie lokalnych przedsięwzięć integrujących lokalną społeczność; wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z małych miejscowości.
Stowarzyszenie "IS Razem" swoje cele statutowe realizuje przede wszystkim poprzez prowadzenie Zespołu Szkół Społecznych w Wołowie z którego korzysta obecnie ok. 200 uczniów.
Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego.